แบบจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการพัดพาตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี