การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสแนคจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน