โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

Publish Year International Journal 9
2021 exJirawat Jiwattanakul, exChawapat Youngjitikornkun, exWorapan Kusakunniran, exAnuwat Wiratsudakul, exWeerapong Thanapongtharm, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Map simulation of dogs' behaviour using population density of probabilistic model", International Journal of Computer Applications in Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 14-24
2021 exAnna Langguth, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapasaporn Wannapong, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSteffen Ortmann, exAd Vos, exMichael B?er, "Comparative Study of Optical Markers to Assess Bait System Efficiency Concerning Vaccine Release in the Oral Cavity of Dogs", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1382
2021 exKaroon Chanachai, exVilaiporn Wongphruksasoong, exAd Vos, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatanaporn Tangwangvivat, exOnpawee Sagarasaeranee, exPaisin Lekcharoen, exPorathip Trinuson, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility and Effectiveness Studies with Oral Vaccination of Free-Roaming Dogs against Rabies in Thailand", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-1-12
2021 exTipsarp Kittisiam, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKrishna Kumar Thakur, "Analyses of Contact Networks of Community Dogs on a University Campus in Nakhon Pathom, Thailand", Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 299
2021 exWeerapong Thanapongtharm, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exVilaiporn Wongphruksasoong, exKhemmapat Boonyo, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnuwat Wiratsudakul, exMarius Gilbert, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Distribution and Population Estimation of Dogs in Thailand: Implications for Rabies Prevention and Control", Frontiers in Veterinary Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 790701
2020 exPanchiwa Komol, exSawitri Sommanosak, exParima Jaroensrisuwat, exAnuwat Wiratsudakul, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Spread of Rabies Among Dogs in Pranburi District, Thailand: A Metapopulation Modeling Approach", Frontiers in Veterinary Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 570504, พฤศจิกายน 2020
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exParinya Phawaphutayanchai, exNirut Aiyara, exKatharina Bobe, exAd Vos, exVirginia Friedrichs, exThomas M?ller, exConrad M. Freuling, exKaroon Chanachai, "Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain", Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 1-14
2019 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.วรรธิดา ห.เพียรเจริญ, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid community dog assessment in rabies endemic area", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 35-35
2018 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKaroon Chanachai, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitipat Sujit, exAd Vos, "Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand", Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
Publish Year National Journal 1
2020 exรศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร, exวัชรวุฒิ ซื่อสัตว์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนชุมชนเพื่อการจัดการสุนัขเลี้ยงปล่อยและสุนัขจรจัดในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 90-108