การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์

Publish Year International Journal 3
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)", Journal of Food Processing and Preservation., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14407--
2020 exMichael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powder", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า ---
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House Cricket", Journal of insect science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10