การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดทีพื้นที่ชุมน้ำแหลมผักเบี้ย

Publish Year International Journal 1
2022 exWasinee Thongdang, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exTimothy S. Wood, "Wastewater Treatment Efficiency by a Freshwater Phylactolaemate Bryozoan and Experimental Feeding with Protozoa", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 0-0