ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความยืดหยุ่นของเมืองในเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้