อิทธิพลของการจัดการคุณภาพและการจัดการโครงการที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรม