การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา

Publish Year International Journal 1
2019 exP Lim-aroon, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Manufacturing process and properties of lead-free natural rubber sponge for use in X-ray and gamma ray shielding applications", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , ปีที่ 526, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 01201