การพัฒนาการผลิต Natural Pearl Essence จากเกล็ดปลาของไทย

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exPromsawan Intraprom, exRungtawan Wongthanee, "Improvement of Natural Pearl Essence Production from Thai Fish Scale, Barbodes gonionotus and Its Approach Applications", The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย