องค์ประกอบและช่วงเวลาในการออกบินของแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

Publish Year International Journal 5
2021 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "The larva of Eubasilissa maclachlani White 1862 (Trichoptera: Phryganeidae) from Thailand, with notes on its biology", Zootaxa, ปีที่ 5081, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 286-294
2020 exSuriyaporn Choeychom, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Water Quality in the Stream Flows into the Krasiow Dam based onHydropsychid Larvae (Insecta, Trichoptera)", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 58-64
2020 exอรวรรณ คำรักษ์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle and Larval Feeding Habits of Macrostemum indistinctum Banks 1911 (Trichoptera: Hydropsychidae) in the Stream Flows into Krasiow Reservoir, Thailand", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 32-39
2019 exรศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, exอ.ดร.ศลยา สุขสอาด, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Seasonal flight activity of Adult Amphipsyche meridiana Ulmer 1902 (Trichoptera: Hydropsychidae) in an Irrigation Pond Outlet", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 9-13
2019 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Population Dynamics and Seasonal Occurrence of Adult Amphipsyche meridiana Ulmer 1902 (Trichoptera: Hydropsychidae) in an Irrigation Pond Outlet", Zoosymposia, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 63-67
Publish Year International Conference 1
2019 exนางสาวเก็จมณี ตรีพาทย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of water quality in the inlet and outlet of Kasiow dam based on larvae of Amphipsyche meridiana (Insecta, Trichoptera)", International Conference on Biodiversity (IBD 2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย