การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่ และการศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา