การเพิ่มมูลค่าของข้าวโพดโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม