การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPachara Cheuchart, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Improved Tryptophan Content in Maize with Opaque-2 gene Using Marker Assisted Selection (MAS) in Backcross and Selfing Generations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 666-674
Publish Year National Conference 2
2010 exวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตเฟนสูงในเอนโดสเปอร์มเนื่องจากยีน opaque-2`", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย