การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "Improved Tryptophan Content in Maize by Opaque-2 gene and Using Marker Assisted Selection (MAS) ", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย