การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, "การจัดการโรค ในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสด", สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดไทยในหลายมุมมอง, 29 - 30 กรกฎาคม 2008, ลพบุรี ประเทศไทย