การศึกษาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ต้นพ่อและแม่ออกดอกไม่พร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพในการผสมเกสรให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงและศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่