การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Publish Year International Conference 1
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "Weed Management in Corn during 2005 to 2008", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างนานาชาติ ครั้งที่ 1, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาพืช , 17 - 20 มีนาคม 2009, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย