การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด

Publish Year National Conference 2
2007 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "ผลของความหนาแน่นของวัชพืชต่อผลผลิตของข้าวโพดฝักสด", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาพืช , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดฝักสด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย