การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year National Conference 1
2006 inนายสกล ฉายศรี, exจารุ สิทธิโชค, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken-2 ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 2
2012 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605", ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์, 2012
2010 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 604", ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์, 2010