การเปลี่ยนแปลงทางสัญฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และการศึกษายีนทนแล้งในข้าวโพด (Zea mays L.)