การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร

Publish Year National Conference 2
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, "การใช้สารกำจัดวัชพืชในการผลิตข้าวโพดฝักสด ปี 2552", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ สาขาพืช, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2009, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย