ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", อินทนิลทักษิณสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 137-167
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส้มโอขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี "วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" , 17 ธันวาคม 2021, จันทบุรี ประเทศไทย