ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ