การประเมินการเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีต่อคุณสมบัติของดินในไร่อ้อยในพื้นที่ภาคกลาง