การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบและการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

  • inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี