การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาลด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพแบบรวดเร็ว

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

  • inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี