การประเมินศักยภาพโดยเครื่องมือทางการวิเคระห์เทคโนโลยี