การพัฒนาการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่แบบครบวงจร

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2561 (2560-2561)

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี