การใช้เทคนิคพาสเจอร์ไรส์น้ำผลไม้ไทยด้วยกระแสไฟฟ้า

  • FOLLOW-UP RESEARCH PROGRAM UNDER THE JICA-KIRIN FELLOWSHIP PROGRAM 2017-2018

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.หทัยชนก กันตรง

  • inดร.หทัยชนก กันตรง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์