การใช้ศัพท์ธุรกิจและคำปรากฏร่วมของผู้เรียน: การรับรู้และการถ่ายทอด