การพัฒนาออกแบบระบบอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับการแปรรูปอาหารทะเล