แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 461-478