เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในเต่าทะเล

Publish Year International Journal 2
2020 exนางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ, exน.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exน.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of tolfenamic acid in Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) after single intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 135-140
2020 exนางสาวณัฐสุดา ระวีวรรณ, exน.สพ. ธนพรรณ ชมชื่น, exน.สพ. วีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exสพ.ญ. อรณี จงกลพัฒน์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of tolfenamic acid in green sea turtles (Chelonia mydas) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 527-532