การพัฒนาทักษะการเลี่ยงลูกบาสเกตบอลโดยการจัดการเรียนรู้ใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา