การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2019 inนางสาวศิริพร เครือทอง, อาจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Science Student Teachers’ Designing Ability to Create Creativity STEM Lessons", Proceeding of ISET2019 The 7th International Conference for Science Educators and Teachers, 8 - 9 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย