ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting Brand Loyalty on Green Product Consumption", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย