ความคิดเห็นต่อวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์