การทดลองเพาะเลี้ยงแหนเป็ดที่แยกได้ภายในประเทศในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย