โครงการวิจัยสถาบันเพื่อเสนอแนะแนวทางการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์