นวัตกรรมการพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไบโอติกจากข้าวไทยเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย

Publish Year International Journal 1
2021 exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, exผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Innovative production of multistrain synbiotic product using Thai-pigmented rice and rice bran oil", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2182-2192