การศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพ ต้นทุน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษา ภาคกลางตะวันตก

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned and Success Factors on Dried Banana Product Community Enterprise Management In Ratchaburi Province, Thailand", International Journal Of Arts Humanities And Social Sciences Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023, หน้า 13-24
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ ศักยภาพ และแนวทางในการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก: กรณีศึกษาสมุนไพรไทยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 405-418
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exโสภณ แดงมาศ, "บทเรียนแห่งความสำเร็จของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา จังหวัดราชบุร", การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน, 26 สิงหาคม 2022, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย