การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ

Publish Year National Journal 2
2019 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระดับการเสริมกากมันหมัก ไขมัน และโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาหารสูตรรวมและการย่อยได้ในระบบ in vitro", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 813-818
2019 exนรวร ตรงกาวิน, exศิริพร หล้าแสน, exศิริลักษณ์ ดินเมืองชน, exแสตมป์ ดีมี, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 187-194