โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (โครงการการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธีเพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน)