ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2018 exสุพิชญา เจริญสุข, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย