อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงบวกต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม