การศึกษาผู้บริโภคเชิงลึก: สิ่งที่ผู้บริโภคสูงอายุให้คุณค่าในผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นสำหรับผู้สูงอายุ

  • เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

  • inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, "สิ่งที่ผู้บริโภคสูงอายุให้คุณค่าในผลิตภัณฑ์อาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุ", วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 11-21