โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทของเกษตรพันธสัญญาในการสนับสนุนกระบวนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรไปสู่การยกระดับการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต