ผลของชุดดินโพนพิสัยต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน(Helianthus tuberosus L.)