การจำแนกประเภทข้อมูลเชิงเวลาแบบมีผู้สอนและแบบกึ่งผู้สอนผ่านตัวแทนข้อมูลเชิงเวลาขนาดเล็ก