การสำรวจทางระบาดวิทยา การระบุชนิดเชื้อ การแยกเชื้อและการศึกษาพยาธิวิทยาของเชื้อไวรัส